EESTI E-VARAMU

Eesti E-varamu portaal on osa Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi programmist, mille loomist toetab Euroopa Regionaalarengufond. Ühtse e-keskkonna eesmärk on kätte saadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse. E-varamu võimaldab Eestis oleva vaimuvara siduda üleeuroopalise raamatukoguga Europeana.


OLEMASOLEV INFRASTRUKTUUR

Kõigile on kättesaadav raamatukogude ühine e-katalog ESTER. Teadusraamatukogude ühistegevuse instrumendi ELNET Konsortsiumi abil on konsortsiumi liikmetele tehtud kättesaadavaks kümned tuhanded teadusajakirjad ja andmebaasid. Rahvusraamatukogus on loodud digitaalne arhiiv nimega DIGAR, Tartu Ülikooli Raamatukogus ning Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus on käivitatud repositooriumid, kuhu koondatakse oma ülikooli ja raamatukogu digiteeritud materjale. Rahvusarhiivis toimub arhivaalide suuremahuline digiteerimine. Toimib mäluasutuste vaheline säilitusalane ühisprojekt „Eesti trükise punane raamat“. Iga Eesti kaalukam mäluasutus suudab suuremal või vähemal määral oma käsutuses olevaid materjale digiteerida ja elektroonilist teavet säilitada, enamasti kuulub selliste asutuste kooseisu ka säilitus- ja ennistusküsimustega tegelev allüksus.

UUS INFRASTRUKTUUR

Uus ühtne e-keskkond tagab internetis läbi ühe värava juurdepääsu Eesti mäluasutustes olevale teaduskirjandusele, rahvusteavikutele, eesti-kesksetele kultuuriloo ja rahvaluule kollektsioonidele, haruldastele vanaraamatutele, arhiivides ja muuseumides peituvale teabele ja muule siin nimetamata vaimuvarale, mis seni on olnud vaid materiaalsel kujul või killustatult erinevatel internetilehekülgedel.

E-varamu oluliseks arenguks saavad olema semantilised seosed ja viidete ristkasutus loodava keskkonna ning seni loodud andmebaaside vahel. Andmekogu loomisel keskendutakse eeskätt kvaliteetinformatsioonile. Keskkonna kasutajale tagatakse nähtav piir kontrollitud, teadusel põhineva kvaliteetinformatsiooni ja keskkonna kasutajate loodud sisu vahel. Eesti mäluasutuste vaimuvara, ka võimalikult täielik valik eestikeelset vaimuvara muutub interneti kasutajatele kogu maailmas kättesaadavaks.


PARTNERLUS

Partneriteks on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogud, Rahvusraamatukogu, Riigiarhiiv, teised tähtsamad arhiivid ja muuseumid.